Praktijkorganisatie

Hier vindt u informatie betreffende de praktijkorganisatie.

Praktijkregels
 • Afspraken dienen ten minste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet tijdig annuleren zijn wij gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. U kunt afzeggen telefonisch via 0639377502 (indien niet wordt opgenomen spreekt u de voicemail in), of via info@dejongoefentherapie.nl.
 • De behandelingen worden naar uw zorgverzekeraar gedeclareerd wanneer u recht heeft op een vergoeding.
 • Bij elke afspraak neemt u zelf een handdoek mee.
 • De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • Er wordt binnen de praktijk veel waarde gehecht aan het waarborgen van kwaliteit en professionaliteit. De praktijk voldoet aan de formele kwaliteitseisen onder meer zoals gesteld door de beroepsvereniging VvOCM en de zorgverzekeraars.
 • De therapeut staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.
Openingstijden

De praktijk is geopend op dinsdag en vrijdag van 9:00 – 17:00.

Privacy

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de betaling van de therapie. Deze persoonsgegevens worden digitaal verwerkt in een beveiligd administratie en verslagsleggingssysteem.

De praktijk voldoet aan de volgende plichten:

 • Uw gegevens worden verwerkt zoals beschreven in de behandelovereenkomst in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst. (WGBO)
 • U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen en te verwijderen indien nodig.
 • Ik geef uw gegevens alleen door aan derden indien nodig en met uw toestemming.  Denk hierbij aan een overdracht voor een andere zorgverlener of een in behandeling/tussen/eindverslag. Dit vindt plaats via een beveiligd mail systeem.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is volgens de WGBO.
  Ik ben verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens.
Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om u als cliënt tevreden te stellen. Het kan echter toch voorkomen dat iemand niet tevreden is.
Ik hoop dat u het aan mij kenbaar maakt wanneer u niet tevreden bent over de praktijk. Dit biedt mij namelijk de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen en de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening te optimaliseren.
Sanne de Jong Oefentherapie is aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Hierdoor voldoet de praktijk aan de WKKGZ wet. Indien we er niet uit zouden komen kunt u een klacht indienen via deze website www.klachtenloketparamedici.nl.

Klantentevredenheid

Om de dienstverlening te verbeteren vraag ik u aan het eind van het traject een korte enquête in te vullen. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit een klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.

Betalingsvoorwaarden

1) De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling van de behandelingsovereenkomst gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck uit deze praktijk of zijn/haar waarnemer.

2) No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandelen geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur is de oefentherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de facturen voor de ontvangen behandelingen een aparte factuur ontvangt. Deze factuur dient de cliënt zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

3) Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de praktijk.

4) Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt de cliënt een herinnering en 14 dagen de tijd om de factuur zonder ophoging van kosten alsnog te voldoen.

5) Voldoet de cliënt niet binnen 14 dagen na de herinnering aan zijn betalingsverplichting dan is de oefentherapeut gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen dan wel deze door derden te laten uitvoeren.

6) Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt.

7) Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet deze dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt.

8) Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard.

9) Bij betalingsachterstand is de oefentherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

10) Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

 

Scroll naar boven